پروژه‌هاي جاري پارسيان نيروگاه

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني درصد پيشرفت
1 (Movaled Bargh Caspian Anzali Free Zone ) Anzali Fee Zone 25MW Power Plant General Contractor 93.9%