پروژه‌هاي شبكه

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (Shazand Power Plant) Shazand-Arak Power Plant Local Network
2 (TREC) TREC HQ, Tehran Local Network
3 (KhREC) Center 8 Khorasan Local Network
4 (Alvand Tile Co.) Alvand Tile Co. Local Network
5 (PSS) Parsian Local Network
6 (NIOC) Oil Company Hospital Local Network
7 (PSP) Pars Sanat Parand Local Network