پروژه‌هاي توزيع و انتقال قدرت

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (KREC) Khorasan Region 400kV Transmission Line
2 (MAPNA) South Pard Free Zone 132kV Transmission Line