نفت،گاز و پتروشيمي

گروه پارسيان با داشتن تجربه اي قرين به بيست سال در زمينه خدمات نفت ،گاز و آب وبرق،در حال حاضر بعنوان پيمانكار EPC در حال برنامه ريزي براي گسترش كسب و كار در اين زمينه مي باشد.
شركت توسعه پستهاي فشار قوي پارسيان بعنوان يكي از شركت هاي گروه پارسيان بزرگترين شركت پيمانكار عمومي در پروژه هاي انتقال نيرو و پستهاي فشار قوي و صنعتي در منطقه خاور ميانه مي باشد.

Placeholder image

شركتهاي تابعه

شركت پارسيان توسعه نيروگاهها و صنايع

پيمانكار عمومي در پروژه‌‌هاي توليد انرژي و صنايع نيروگاهي

شركت پارسيان توسعه پستهاي فشار قوي

پيمانكار عمومي در پروژه‌هاي انتقال و پستهاي فشارقوي

شركت پيمان خطوط گستر

پيمانكار عمومي در پروژه‌هاي خطوط انتقال انرژي و سيستم‌هاي حفاظت و كنترل نيومريك در پستهاي فشارقوي

شركت توسعه ريل نيروي پارسيان

پيمانكار عمومي جهت برق رساني صنايع در پروژه هاي نوسازي و ارتقاء سيستم الكتريكي قطارهاي برقي

شركت پارس صنعت پرند

توليد كننده تجهيزات پست هاي GIS وتابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط- تابلوهاي حفاظت و كنترل-تابلوهاي توزيع و...