پروژه‌هاي 66kV & 66/20kV

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (N.I.O.C.) REY _ TABRIZ 66kV S/S (TURNKEY)
2 (FREC) EXTENSION TO 66kV S/S (TURNKEY)
3 PEDEEE (SYRIA) BARAMAKEH S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
4 PEDEEE (SYRIA) JALA S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
5 PEDEEE (SYRIA) ZAHRA S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
6 PEDEEE (SYRIA) JERAMANA S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
7 PEDEEE (SYRIA) BORZEH S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
8 PEDEEE (SYRIA) ZABLATANI S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
9 PEDEEE (SYRIA) QUSOUR S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
10 PEDEEE (SYRIA) HORSH S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
11 PEDEEE (SYRIA) RAYAAT AL SHABAB S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
12 PEDEEE (SYRIA) BOUSTAN AL QASER S/S 66/20kV INDOOR DCS S/S
13 (FREC) BAHREGAN S/S 66kV GIS S/S (TURNKEY)
14 PEDEEE (SYRIA) ALLEPO DCS S/S 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
15 PEDEEE (SYRIA) HOMS DCS S/S 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
16 PEDEEE (SYRIA) DAMASCUS DCS S/S 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
17 (FREC) SADRA S/S 66kV S/S
18 (FREC) EGHLID S/S 66kV S/S
19 (N.I.O.C.) 4*66/6.3 kV REY _ TABRIZ 4*66kV S/S (TURNKEY)
20 (FREC) JOFRE & FELESTIN 66/11kV GIS S/S (TURNKEY)
21 PEDEEE (SYRIA) SHEIKH NAJJAR SUBSTATION 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
22 PEDEEE (SYRIA) 12*66/20kV SUBSTATION 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
23 PEDEEE (SYRIA) 11*66/20kV SUBSTATION 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
24 PEDEEE (SYRIA) 7*66/20kV SUBSTATION 7*66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
25 (LARESTAN CEMENT) LARESTAN CEMENT S/S 66/6.3kV S/S (TURNKEY)