پروژه‌هاي 33/11 kV

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (BPDB) BANGLADESH MORADPUR S/S GIS 33/11kV S/S (TURNKEY)
2 (BPDB) BANGLADESH RAMPUR S/S GIS 33/11kV S/S (TURNKEY)