پروژه‌هاي 230/33 kV, 230/11 kV

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (IRITEC) KORATEH S/S 230/33kV S/S
2 (IRITEC) SHAHID JAVADI S/S 230/11kV S/S
3 (IRITEC) MAROUN S/S 230/11kV S/S