پروژه‌هاي 230/132 kV

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (KWPA) (IPDC) SOUTH AHWAZ S/S 230/132/33 kVS/S
2 (HREC) (IPDC) JONAH S/S 230/132/20 kV S/S (TURNKEY)
3 (AREC) NEMATABAD S/S 230/132/20kV S/S
4 (GREC) EXTENSION TO ASTARA S/S 230/132kV S/S
5 (KWPA) (IPDC) ABADAN 2 S/S 230/132KV S/S (TURNKEY)
6 (KREC) EXTENSION TO BAGHEIN SUBSTATION 230/132/20kV S/S (TURNKEY)
7 (KWPA) EXTENSION TO BEHBAHAN S/S 230/132/33 kV S/S
8 (KWPA) EXTENSION TO MAROON S/S 230/132/33 kV S/S
9 (YREC) CHOGHART S/S 230/132KV S/S (TURNKEY)
10 (IPDC) AHWAZ 3 S/S 230/132/33KV DCS S/S (TURNKEY)
11 (AREC) MAHABAD S/S 230/132kV S/S (TURNKEY)
12 (KhREC) SABZEVAR SUBSTATION 230/132/20kV DCS S/S (TURNKEY)
13 (KzREC) AHWAZ 3 SUBSTATION 230/132/20kV S/S (ERECTION)
14 (HREC) ROODKHANE SUBSTATION 230/132/20kV DCS S/S (TURNKEY)
15 (HREC) ROSTAGH SUBSTATION 230/132/20kV DCS S/S (TURNKEY)