پروژه‌هاي 132kV

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (AREC) (IPDC) EXTENSION TO KHOY P/P S/S 132 kV S/S
2 (KhREC)  (IPDC) EXTENSION TO SHARIATIE P/P S/S 132 kV S/S
3 (KhREC) (IPDC) EXTENSION OF GHAEN S/S 132 kV S/S
4 (FPC) FAJR INTERFACE FPC S/S 132 kV S/S
5 (FPC) FAJR 40Km 132 kV LINE
6 (KWPA) EXTENSION TO AHWAZ SOUTH S/S 132kV S/S (TURNKEY)
7 (KWPA) EXTENSION TO AHWAZ NOURTH WEST S/S 132kV S/S (TURNKEY)
8 (MAPNA) 132kV GIS P/P S/S 132kV GIS S/S , DCS & BOP (TURNKEY)
9 (NIGELEC) MARADI, MALBAZA, ILLELA AND TAHOUA S/S 4*132kV S/S (TURNKEY)
10 (AREC) EXTENSION TO JOLFA S/S 132kV S/S (TURNKEY)
11 (IPDC) SUPPLY OF 1600Km FIBER OPTIC CABLE 132kV S/S (TURNKEY)
12 (AREC) EXTENSION TO NASSAGI S/S 132kV S/S (TURNKEY)
13 (KzREC) AHWAZ 1 SUBSTATION 132kV GIS S/S (ERECTION)
14 (MAPNA) SOUTH PARS POWER PLANT SUBSTATION 132kV GIS & DCS S/S (TURNKEY)
15 (KzREC) BAGH MOIN SUBSTATION 132kV S/S (ERECTION)
16 (MAPNA) FAJR 2 ROCHEMICALGAS POWER PLANT SUBSTATION 132kV GIS & DCS S/S (TURNKEY)
17 (AC CO.) AZARABADEGAN CEMENT SUBSTATION 132kV S/S (TURNKEY)
18 (IPMI) PHASE 17 & 18 SOUTH PARS SUBSTATION 132kV GIS & DCS S/S (TURNKEY)